MISIJA

Veicināt ikviena izglītojamā vispusīgu, harmonisku pašattīstību, nodrošinot intelektuāli stimulējošu un attīstībai atbilstošu mācību vidi, kas rosina apgūt individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, lai sagatavotos patstāvīgai dzīvei mūsdienu sabiedrībā.

VĒRTĪBAS

ES-PERSONĪBA


 • Es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un ar cieņu izturos pret ikvienu.
 • Es saprotu, ka manai izaugsmei ir nepieciešama piepūle, tāpēc katru dienu mācos, cik labi spēju.
 • Esmu atklāts, izsakot savas domas, viedokli un jūtas, ievēroju pieklājības normas.
 • Es spēju atzīt un pieņemt savas un citu kļūdas; uztveru tās kā iespēju mācīties. 

.

KOPIENA

 • Es cienu savu skolu, novadu, valsti un valodu.
 • Es jūtos piederīgs un iesaistos skolas un novada dzīvē.
 • Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
 • Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā. 

VIDE


 • Es izmantoju man pieejamos resursus pārdomāti un taupīgi.
 • Es izprotu savu ietekmi uz dabu un saudzēju to.
 • Es rūpējos par savu un citu veselību, drošību.
 • Es esmu atbildīgs par savas vides uzlabošanu.

DOKUMENTI

SKOLAS NOLIKUMS skolas_nolikums_2017.pdf

Kārtība kā Garozas pamatskolā tiek organizēts izglītības process un izglītojamo pārvadājumi Izglitibas_process_un_izglitojamo_parvadajumi_2020_2021-1.pdf

Garozas pamatskolas pirmsskolas Iekšējās kārtības noteikumi: Ieksejas_kartibas_noteikumi2.docx


 .