Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Garozas pamatskolā!

1. Sazinies ar skolas vadību. Skolas direktore vienosies ar Jums par klātienes tikšanos.

Uzņemšanas iesniegums

Aizpildiet iesniegumu (elektroniski vai klātienē tikšanās reizē).

Nosūtiet iesniegumu e-pastu garozaspsk@jelgavasnovads.lv

2. Reģistrējot  bērnu izglītības iestādē. Nepieciešamie dokumenti:

  • Bērna dzimšanas apliecības oriģināls (datu salīdzināšanai):
  • Vecāku vai likumiskā pārstāvja  apliecinošie dokumenti (pase);
  • Medicīniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  • Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments, ja piesakās uz 1. klasi;
  • Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), ja piesakās uz 1.klasi;
  • Sekmju izraksts, ja piesakās uz 2.-9. klasi;
  • Aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.

3. Individuālā tikšanās ar direktori, skolēnu, vecāku vai likumisko pārstāvi.

Direktore

Tava personība nenosaka tavu nākotni.Tavu nākotni nosaka tava RĪCĪBA.