Par pirmsskolu

Filozofija

Mēs ievērojam katra bērna patreizējo attīstības stadiju, unikālo personību. Nelielās pirmsskolas grupas palielina individualizācijas iespēju, kas ļauj katram bērnam izzināt un pētīt jauno viņam atbilstošā tempā. Grupas vides iekārtojums aktivitāšu centros ļauj veikt individualizāciju bērnam pašam. Mums šķiet svarīgi  saglabāt un veicināt bērna dabīgo zinātkāri, rosinot bērnus pašus izdarīt izvēli. Mērķtiecīgi veicinot kritiskā domātāja prasmju attīstību jaunāko  bērnu grupās, vecākajās grupās bērni ir gatavi paši  izvēlēties pētāmās tēmas, kopā ar pedagogu izvirzīt  mācību uzdevumus.

Par mums

Garozas pamatskolā darbojas 4 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Ar pirmsskolas vecuma bērniem strādā 7 pirmsskolas pedagogi, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs un 5 pedagogu palīgi. Pirmsskolā pieejami šādi atbalsta speciālisti – psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa un logopēds (strādā galvenokārt ar 5 – 6 gadīgajiem bērniem).

Pirmsskolas grupas strādā no plkst. 7.00 līdz 19.00.

Vērtības

Es - personība

 • Es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un ar cieņu izturos pret ikvienu.
 • Es saprotu, ka manai izaugsmei ir nepieciešama piepūle, tāpēc katru dienu mācos, cik labi spēju.
 • Esmu atklāts, izsakot savas domas, viedokli un jūtas, ievēroju pieklājības normas.
 • Es spēju atzīt un pieņemt savas un citu kļūdas; uztveru tās kā iespēju mācīties.

Kopiena

 • Es cienu savu skolu, novadu, valsti un valodu.
 • Es jūtos piederīgs un iesaistos skolas un novada dzīvē.
 • Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
 • Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Vide

 • Es izmantoju man pieejamos resursus pārdomāti un taupīgi.
 • Es izprotu savu ietekmi uz dabu un saudzēju to.
 • Es rūpējos par savu un citu veselību, drošību.
 • Es esmu atbildīgs par savas vides uzlabošanu.
Garozas pamatskola un pirmsskola no priekšpuses

Misija

Veidot efektīvu, mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu skolu, lai sekmētu, zinātkāras, atbildīgas un harmoniski attīstītas personības, kuru uzskati balstīti uz vērtībām un to veidošanos

Vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīva un radoša skola ar senām tradīcijām, atvērta pārmaiņām un inovācijām, kas veicina mācību sasniegumu un darba kvalitātes izaugsmi.

Mērķis

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu.