Uzņemšanas kārtība

Bērnus pirmsskolā uzņem pieteikumu saņemšanas secībā, ievērojot grupās brīvo vietu skaitu un uzņemšanas priekšrocības. Uzņemšanas kārtību un priekšrocības nosaka  Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā”.

Grupu komplektācija bērnu uzņemšanai notiek katru gadu no 1.jūnija līdz 31.jūlijam.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu pirmsskolā:

  1. Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolā;
  2. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  3. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  4. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  5. Medicīniskās komisijas atzinums (ja attiecināms).