Uzņemšanas kārtība

Bērnus pirmsskolā uzņem pieteikumu saņemšanas secībā, ievērojot grupās brīvo vietu skaitu un uzņemšanas priekšrocības. (Uzņemšanas priekšrocības nosaka Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2020.)

Grupu komplektācija bērnu uzņemšanai notiek katru gadu no 1.jūnija līdz 31.jūlijam.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu pirmsskolā:

  1. Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolā;
  2. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  3. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  4. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  5. Medicīniskās komisijas atzinums (ja attiecināms).