Interešu izglītības pulciņi Garozas pamatskolā

21.09.2023.

Dabas mākslas pulciņš

 

Pulciņa mērķis:

Dabas mākslas pulciņā skolēni iepazīstas ar dabas materiālu  daudzveidību.

Ko tur varēsi darīt:

Mācās dažādas tehnikas kompozīciju  un dekoru izgatavošanu no dabas materiāliem.

 

Datorikas pulciņš

 Pulciņu mērķi:

Datorika nodrošina skolēnu iesaisti un izpratni par digitālajiem rīkiem un to izmantošanas iespējām.

Ko tur varēsi darīt:

1.-3.kl bērni iepazīs datoru pamatus, iepazīs programmas un izpratīs, kā tās var izmantot, lai atvieglotu mācību darbu.

 

Biznesa skoliņa

Pulciņa mērķi:

Biznesa skoliņa nodrošina iespēju skolēniem iepazīt uzņēmējdarbību un saprast kā nopelnīt pirmo naudu.

Ko tur varēsi darīt:

Bērniem būs iespēja doties uz tirdziņiem, ražot dažādus produktus un nopelnīt pirmo naudu.

 

Vokālais ansamblis

 Pulciņa mērķis:

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas vokālās muzicēšanas jomā, izkopt muzikālo gaumi, attīstīt katra bērna individuālās spējas, uzkrāt vokālās muzicēšanas pieredzi un apliecināt māksliniecisko izaugsmi.

Ko vokālajā ansamblī darīsim: 

 • Attīstīsim muzikālo dzirdi.
 • Attīstīsim ritma izjūtu un ķermeņa plastiku.
 • Dziedāsim balss iesildīšanās vingrinājumus un dažādas dziesmas.
 • Piedalīsimies skolas rīkotajos pasākumos ( iespējams, novada rīkotajos konkursos).
 • Pilnveidosim skatuves pieredzi.
 • Rīkosim ansambļa ballītes un jautri pavadīsim kopā laiku.

Teātra pulciņš

Pulciņa mērķis:

Apgūt zināšanas, izkopt spējas un prasmes dažādās teātra mākslas jomās un veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem, dabu, darbu, kultūru, sabiedrību un valsti.  Popularizēt teātra mākslu visos tās izpausmes veidos.

Ko vārēsi darīt un iemācīties:

 • Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas skatuves runā un aktiermeistarībā un attīstīt skolēnu spējas, talantu, radošumu un daudzveidīgas prasmes teātra mākslas jomā;
 • Radīt interesi par teātra mākslu un audzināt gudru teātra izrāžu skatītāju;
 • Radīt iespējas dalībai dažādos ar teātra mākslu saistītos pasākumos (skatuves runas konkursos, teātra festivālos, sacensībās, svētkos u.c.).

Volejbola pulciņš un sporta pulciņš

Pulciņa mērķis:

 • patstāvīgi analizē, izvērtē apgūtās pamatprasmes un pieņem lēmumu pielietot tās sporta spēlēs;
 • iemācīt sadarboties pārī vai mazā grupā;
 • sagatavot JN skolēnu sporta spēlēm.

Ko tu varēsi darīt:

 • veidot izpratni par veselību veicinošu fizisko aktivitāšu nozīmīgumu savai veselībai, priekam, sociālai saskarsmei un pašizpausmei;
 • veidot kustību un fizisko kompetenci (spēju pielietot dažāda veida kustības, vingrojumus un vingrinājumus) atbilstoši savai veselībai un videi;
 • veidot izpratni par veselīga dzīvesveida vērtību un fizisko aktivitāšu nozīmi tajā, veicināt izpratni par nepieciešamību rūpēties par savu fizisko attīstību, veselību un drošību.

Foto, video un animācijas pulciņš

Pulciņa mērķis:

 • Radīt iespēju skolēnu talantu izaugsmi.
 • Īstenot starppriekšmetu saikni un sadarbību ar kolēģiem-datorikā, vizuālajā mākslā, dizainā un tehnoloģijās, angļu valoda (foto apstrādes programmas tiek nodrošinātas angļu valodā).
 • Pilnveidot  skolēnu sociālo spēju uzlabošanu, komunikāciju prasmes.

Ko tu varēsi darīt:

 • Formulēt savu ideju un to pakāpeniski to realizēt līdz fotogrāfijai.
 • Dalība skolas un sadarbību partneru rīkotajās foto izstādēs.
 • Prasmes strādāt ar viedierīcēm un populārākajām foto apstrādes programmatūrām.

Eco Garden

Pulciņa mērķi:

 • Praktiskās nodarbībās telpās un dabas vidē veicināt skolēnu interesi par veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, informēt par bioloģiskas, videi draudzīgas uzņēmējdarbības iespējām un piemēriem savā novadā un rajonā;
 • Rosināt interesi gūt zināšanas par kultūraugu bioloģisku, videi draudzīgu audzēšanu un izmantošanu mājsaimniecībā, kā arī gudru, ilgtspējīgu videi un cilvēkam draudzīgu savvaļas augu vākšanu, izmantošanu un aizsardzību;
 • Apgūt un praksē izmantot angļu valodas un citu svešvalodu prasmes cieņpilnai draudzīgai komunikācijai savā starpā un ar ārvalstu skolēniem;
 • Izmantot un attīstīt IT tehnoloģiju prasmes, kas būs nepieciešamas turpmākai darba un mācību videi, šajā gadījumā informācijas ieguvei un apstrādei par kultūraugiem un savvaļas augiem tuvākajā skolas apkārtnē un saziņā ar ārvalstu jauniešiem.

Ko tu varēsi darīt un mācīties:

 • popularizēt veselīga un videi draudzīga dzīvesveida principus skolā un savu ārzemju draugu lokā, veidojot un izvietojot informatīvas zīmītes pie kultūraugiem un savvaļas augiem skolas izmēģinājumu dārziņā un apkārtnē,
 • klasificēt, salīdzināt, vispārināt, pielietojot dabaszinību, informātikas, mājturības, vizuālās mākslas un svešvalodu stundās apgūtās zināšanas kultūraugu un savvaļas augu produkcijas etiķešu veidošanā, popularizēšanā “Eco Garden” blogā latviešu un angļu valodā;
 • apgūt kultūraugu bioloģiskas audzēšanas pamatus, savvaļas augu vākšanas, gudras izmantošanas, pētniecības un  aizsargāšanas principus dabas vidē;
 • informēt par atklājumiem savus skolasbiedrus un ārzemju draugus e-Twinning , e-Twinspace vidē un “Eco Garden” blogā;
 • praktiski lietot IT tehnoloģijas, latviešu un svešvalodu zināšanas, latīniski, latviski un angliski veidojot ilustratīvas, informatīvas norādes skolas dārzā, kultūraugu un savvaļas augu produkcijas etiķetes, augu īpašību, audzēšanas, izmantošanas aprakstus, receptes eko dārza interneta blogā, zoom stundās sadarbojoties ar citu valstu (pagaidām franču, turku un slovēņu) skolēniem kopīgos projektos, diskusijās, popularizējot savus atklājumus eko dārzā pie skolas, idejas kā labāk tos audzēt izmantot savas skolas, mājsaimniecību un ikdienas vajadzībām.

Žurnālistikas pulciņš

Pulciņa mērķis:

 • Rosināt izglītojamo interesi par žurnālistiku un radošo darbību,
  veicināt apzinātu karjeras izvēli, apgūt mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas
  informācijas ieguvē un apstrādē, kā arī palīdzēt veidot Garozas pamatskolas publisko
  tēlu.

Ko tu varēsi darīt:

 • Nodarbību laikā tiks pilnveidotas komunikācijas prasmes,
  darbs grupās, izpratne par mūsdienīgu mediju daudzveidīgo būtību.
 • Caur praktisku darbošanos tiks attīstīta izglītojamo uzmanības noturība, koncentrēšanās un radošās
  spējas, analītiskā un tēlainā domāšana, pilnveidota latviešu literārā valoda un
  fotografēšanas, video filmēšanas, materiālu apstrādes un montāžas iemaņas.
 • Izgitojamiem tiks veidota izpratne par patiesām un viltus ziņām, apgūta prasme
  orientēties un sevi pasargāt mediju vidē.