01.02.2022. Projekts "PuMPuRS"

Projekts PuMPuRS ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Vairāk informācijas par projektu http://www.pumpurs.lv/ .

2021./2022.m.g. 2.semestrī Garozas pamatskolā atbalstu saņem 5 skolēni. Konsultācijas šajā semestrī ir gan latviešu valodas, gan arī matemātikas mācību priekšmetos. Tā ir lieliska iespēja skolēniem papildus, padziļināti apgūt mācību priekšmetus, kas sagādā grūtības. Skolēns konsultācijās saņem individuālu darbu ar skolotāju, kuru laikā var vērst uzmanību tieši uz to mācību vielu, kas skolēnam sagādā grūtības.

 

Rakstu sagatavoja,

Eva Čata

Garozas pamatskolas skolotāja