FILOZOFIJA

Veicināt ikviena izglītojamā vispusīgu, harmonisku pašattīstību, nodrošinot intelektuāli stimulējošu un attīstībai atbilstošu mācību vidi, kas rosina apgūt individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, lai sagatavotos patstāvīgai dzīvei mūsdienu sabiedrībā.

MĀCĪŠANĀS PIEEJA

  • Mēs strādājam katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00, mācību  stundas sākas plkst. 08.30, pēcpusdienā tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa.
  • Ikdienas un mācību process organizēts klašu grupās, kurās valda ģimenisks atbalsts- rīta tikšanās (1.-3.klašu.,  4.-6.klašu. , 7.-9.klašu ),  runā par atbilstošām  aktualitātēm.
  • Rosināt izglītojamo patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai.
  • 1.-3.klašu grupā nodrošināta pārdomāta un attīstoša vide ar Montesori  materiāliem, lai atklātos un izpaustos izglītojamā individuālā izziņa mācību procesā.
  • 4.-6. un 7.-9. klašu grupās mācību telpas iekārtotas atbilstoši izglītojamo prasmju pilnveidošanai- dažādu digitālo rīku pieejamība un lietošana, mācību process mūsu estētiskajā, ekoloģiskajā vidē, apzinoties savu atbildību par tās uzlabošanu.
  • Plaša, dabīga un daudzveidīga āra vide mācību stundām, pastaigām, rotaļām, sporta nodarbībām un dažādu praktisko iemaņu pilnveidošanai.
  • Mācību un izziņas funkcijas  izglītojamie vairākos mācību priekšmetos gūst skolas kultūraugu dārzā un siltumnīcā.
  • Izglītojamā iespēja attīstīt savu radošo potenciālu,  gūstot jaunas prasmes, interešu izglītības pulciņos.
  • Pieejamas atbalsta speciālistu konsultācijas (logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, drīzumā arī izglītības psihologa).
 .